کمیته اجرایی

separator

رضا پروهان مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکی
پیمان راحمی مدیر امور اداری و پشتیبانی
دکتر هستی ربیع‌همدانی مدیر آموزش و همایش‌ پژوهشکده پولی و بانکی (دبیر اجرایی)
فصیحه رجبی کارشناس آموزش و همایش‌ها