منوی سايت
 

کمیته اجرایی

رضا پروهان

مدیر امور مالی و اداری پژوهشکده پولی و بانکی

سید سعید حسینی

مدیر امور اداری شرکت ملی انفورماتیک

روناک فرضی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی

پیمان راحمی

  پژوهشکده پولی و بانکیمدیر امور پشتیبانی و تدارکات

دکتر هستی ربیع همدانی

مدیر امور آموزشی و همایش‌های پژوهشکده پولی و بانکی

کامبیز زاهد پور

مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر مسعود سلطان‌زالی

معاون اداری و مالی پژوهشکده پولی و بانکی (دبیراجرایی)

حسین عظیمی

مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی

سیدرضا ناصری نیک

مدیر مالی و سرمایه‌گذاری شرکت ملی انفورماتیک