منوی سايت

درباره پژوهشکده 

سابقه تاسیس

پژوهشكده پولی و بانكی نخست به عنوان: «مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی» و در جایگاه بازوی تحقیقاتی بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران؛ و به دنبال تصویب و اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور؛ و با توجه به نیاز تمركز تحقیقات پراكنده در زمینه های پولی، ارزی و بانكی و گسترش آنها با رویكردی كاربردی، در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد. مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی در طول بیش از یکدهه فعالیتهای مستمر ـ به صورت: انجام تحقیقات در زمینههای مرتبط، ارائه خدمات مشاورهای اقتصادی، پولی، ارزی و بانكی به مقامات و اشخاص حقیقی و حقوقی، برگزاری همایشهای مختلف علمی، انتشار كتب و مطالب سودمند و با بهرهگیری از اعضاء هیئت علمی دانشگاهی و كارشناسان اقتصادی، گامهای مهمی را در كمک به اجرای سیاستهای رسمی اقتصادی كشور و پیشبرد اهداف كلان مربوط برداشته است. به هر حال، با توجه به شرایط جدید جهانی، تحت فرآیند جهانیسازی اقتصادها و نیز تصویب و اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور كه حاوی مجموعه گستردهای از سیاستهای اصلاحی در بخشهای مختلف اقتصادی ـ به ویژه در حوزههای پولی، مالی، ارزی و بانكی ـ میباشد؛ لزوم تقویت و گسترش بیش از پیش نقش و فعالیت پژوهشكده را ضروری مینمود. جهت تأمین این منظور، مؤسسه تحقیقات پولی و بانكی پس از یک سلسله تغییرات در سازمان تشكیلاتی و كادر علمی و نیز با تعاریف گسترده تری از اهداف و وظایف آن و با كسب مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، در سال ۱۳۸۰ به پژوهشكده پولی و بانكی ارتقاء سطح یافت.

اهداف و وظایف

اهم اهداف و وظایف پژوهشكده پولی و بانكی، عبارت از:

(۱) اجرای پروژههای تحقیقاتی در زمینه های پولی، ارزی، بانكی (اسلامی و متعارف)، بازار سرمایه، و... ؛

(۲) ارائه خدمات تحقیقات اقتصادی به افراد و سازمانهای داخل و خارج از كشور؛

(۳) اجرای فعالیتهای تحقیقاتی و علمی مشترک با سازمانها، مؤسسات و دانشگاهها در سطح ملی و بین المللی؛

(۴) ارائه آمار و اطلاعات اقتصادی در مورد ایران و سایر كشورها به متقاضیان و علاقمندان اقتصادی دربخشهای مختلف؛

(۵) برپایی كنفرانسها، سمینارها، كارگاههای پژوهشی در زمینه موضوعات مرتبط با اقتصاد داخلی و بین المللی ـ به صورت منفرد و یا مشترکـ با مؤسسات علمی پژوهشی و خارجی میباشند.
 

سازمان و تشكیلات

ساختار سازمانی پژوهشكده، شامل: هیئت امناء (به ریاست رئیس كل بانک مركزی جمهوری اسلامی ایران)، رئیس، مشاورین، معاونین، شورای پژوهشی، هیئت علمی، آموزش و همایش، روابط عمومی، گروه‏های علمی ـ تحقیقاتی، مالی، تداركاتی، انتشارات و انفورماتیك، بانک اطلاعاتی و كتابخانه میباشد. در حال حاضر، جناب آقای دكتر علی دیواندری ریاست پژوهشكده پولی و بانكی را عهده دار می باشند.