تحولات دانش اقتصاد كلان پس از بحران مالي اخير
عنوان كارگاه  تحولات دانش اقتصاد كلان پس از بحران مالي اخير-  سالن مولانا - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • مرور اجمالي تحولات دانش اقتصاد كلان تا سال 2007
• وضعيت دانش اقتصاد كلان قبل از بحران مالي اخير
o هسته اصلي و موارد اجماعي
o موارد اختلافي (Controversial Issues)
• دستاوردهاي نظري بحران مالي
• درس‌هاي بحران مالي اخير براي بازنگري در دانش اقتصاد كلان
o لزوم توجه به ناترازي‌ها  (Imbalances)
o لزوم توجه به نقش كليدي بانك‌ها و اعتبارات بانكي
o توجه به نظارت بر بانك‌ها و سياست‌هاي احتياطي كلان
o توجه به آثار ترازنامه‌اي و متغيرهاي انباره ( Stocks)
o توجه به رابطه جدايي ناپذير بخش مالي و بخش واقعي ( Macro Financial linkages)
o توجه به اصطكاك‌هاي مالي (Financial Frictions)
مدرس:
دكتر فرهاد نيلي
• مشاور رئيس كل بانك مركزي
• رئيس پژوهشكده پولي و بانكي
• مدرس مدعو دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف
• مديركل اقتصادي بانك مركزي 89 – 87
Powered by AtenaHamayesh