مديريت ريسك عملياتي
عنوان كارگاه  مديريت ريسك عملياتي -  سالن عطار - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • مفاهيم ريسك عملياتي
• حوادث ريسك عملياتي
• مباحث كلي در محاسبه ريسك عملياتي و سرمايه مورد نياز از ديدگاه كميته بال
• روشهاي محاسبه سرمايه پايه مورد نياز ريسك عملياتي
• سرمايه مورد نياز (capital charge) براي ريسك عملياتي
• سرمايه مورد نياز ريسك عملياتي و سرمايه نظارتي
مدرس:
علي اكبر عابديني
• رئيس گروه مطالعاتي مقررات و شيوه‌هاي نظارتي (اداره مطالعات و مقررات بانكي) از دي ماه 1389 تا كنون
• رئيس بازرسي (off-site) از بهمن 1384 تا دي ماه 1389
• همكاري با كارشناسان و مشاوران صندوق بين المللي پول و بانك جهاني در پروژه تجديد ساختار بخش نظارت به عنوان مسئول گروه چهار (نظارت off-site) به منظور طراحي و اجراي نظارت مبتني بر ريسك
• نمايندگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در هيات خدمات مالي اسلامي، كارگروه تجديدنظر در استاندارد كفايت سرمايه
• تدريس انواع ريسك‌هاي بانكي - اداره آموزش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• تدريس نظارت بانكي با رويكرد ريسك - اداره آموزش بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• تدريس ريسك اعتباري - مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران
Powered by AtenaHamayesh