ساختار و چارچوب بيانيه‌هاي كميته بال
عنوان كارگاه  ساختار و چارچوب بيانيه‌هاي كميته بال -  سالن فيض - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • ساختار كلي و چارچوب بال 1 و بال 2
• بررسي اجزاي بيانيه دوم كميته مقررات و نظارت بانكي
• كفايت سرمايه و الزامات سرمايه اي در بال3
• معرفي سرمايه پشتيبان و هدف از به كارگيري آن
• اصول زيربنايي نقش قضاوت در تنظيم سرمايه پشتيبان
• تصميم‌گيري در مورد سرمايه پشتيبان در حوزه داخلي و خارجي
• اندازه‌گيري سرمايه پشتيبان
• پياده‌سازي سرمايه پشتيبان (تناوب اندازه‌گيري، اطلاع‌رساني در مورد تصميمات ذي‌ربط، آزادسازي سرمايه)
مدرس 1:
دكتر مهشيد شاهچرا
• عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي
• مجري طرح "ارزيابي بخش مالي ايران با توجه به استانداردهايFSAP "در پژوهشكده پولي و بانكي، 1388
• برگزاري كارگاه پژوهشي "نظارت در سيستم بانكي پس از بحران بين المللي"، پژوهشكده پولي و بانكي، 1389
• همكاري در طرح"چگونگي پياده سازي و اجراي بال 2 در كشور "
مدرس 2:
دكتر پرستو شجري
• عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي
• همكاري در طرح"چگونگي پياده سازي و اجراي بال 2 در كشور "
• برگزاري كارگاه پژوهشي "نظارت در سيستم بانكي پس از بحران بين المللي"، پژوهشكده پولي و بانكي، 1389
مدرس 3:
دكتر زهرا خوشنود
• عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي
• عضو معاونت برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي بازرگاني- دفتر مطالعات اقتصادي- گروه پول، ارز و مالي- وزارت بازرگاني
• مجري طرح طراحي رهنمود جديدي براي مديريت ريسك نقدينگي در سيستم بانكي ايران
• تدوينگر كتاب قوانين و مقررات حوزه بانكي
• همكاري در طرح پژوهشي مديريت ريسك اعتباري در نظام بانكي ايران- پژوهشكده پولي و بانكي
Powered by AtenaHamayesh