بررسي شاخص هاي سلامت بانكي در ايران
 
عنوان كارگاه  بررسي شاخص هاي سلامت بانكي در ايران-  سالن فيض - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • بررسي شاخص هاي گروه كيفيت سرمايه و روند آن در شبكه بانكي كشور
• بررسي شاخص هاي گروه كيفيت دارايي‌ها و روند آن در شبكه بانكي كشور
• بررسي شاخص هاي گروه كيفيت مديريت و روند آن در شبكه بانكي كشور
• بررسي شاخص هاي گروه سودآوري و كارايي و روند آن در شبكه بانكي كشور
• بررسي شاخص هاي گروه نقدينگي و روند آن در شبكه بانكي كشور
• بررسي شاخص هاي گروه ريسك بازار و روند آن در شبكه بانكي كشور
مدرس 1:
مسعود پهلوان زاده
• كارشناس ارشد علوم بانكي
• مدير اداره نظارت بر موقعيت مالي بانك‌ها
• رئيس گروه بازرسي در اداره نظارت بر بانك‌ها
• رئيس گروه بازرسي اداره مقررات بانكي
مدرس 2:
محمدرضا قلي بگلو
• بازرس وكارشناس اداره نظارت بر موقعيت مالي بانكها در بانك مركزي (از سال1386- تاكنون)
• محقق اداره بررسيها و سياستهاي اقتصادي بانك مركزي ـ دايره طراحي الگوهاي اقتصادي (86-1381)
• كارشناس گروه مطالعات اقتصادي- اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در سالهاي(80-1378)
• همكاري در تاليف "كتاب تحليل تجربي تورم و قاعده سياستگذاري پولي در ايران"
Powered by AtenaHamayesh