كشف بي نظمي و تقلب و شيوه هاي مبازره با آن در سيستم بانكي
 
عنوان كارگاه  كشف بي نظمي و تقلب و شيوه هاي مبازره با آن در سيستم بانكي -  سالن شيخ بهايي - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • اصلاحات نظارتي در سيستم بانكي جهاني در پاسخ به بحران مالي بين المللي اخير
• مقايسه تفاوت‌هاي بانك‌هاي اسلامي و متعارف
• ويژگيهاي حسابرسي و گزارشگري مالي در بانك‌هاي اسلامي و متعارف
• اثربخشي حاكميت شركتي و نظارت در صنعت خدمات مالي
• كنترل‌هاي داخلي، مديريت ريسك و حسابرسي داخلي در صنعت بانكداري
• كشف بي نظمي و تقلب و شيوه هاي مبازره با آن در سيستم بانكي
مدرس :
دكتر ذبيح اله رضايي
• استاد دانشگاه ممفيس آمريكا
• داراي گواهي معتبر از انجمن حسابداران رسمي آمريكا
• داراي 180 مقاله در مورد حسابداري و حسابرسي
• داراي 9 كتاب در زمينه حسابداري و حسابرسي و مديريت
• داراي گواهي بازرسي و كشف تقلب از آمريكا
• داراي گواهي حسابداران و حسابرسي داخلي از آمريكا
Powered by AtenaHamayesh