تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي در بانك‌ها
عنوان كارگاه  تهيه و تنظيم صورت‌هاي مالي در بانك‌ها-  سالن شيخ مفيد - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • كلياتي از صورتهاي مالي
• بررسي اجزاي صورتهاي مالي بانكها
• اقلام زيرخطي و مباحث مرتبط با مديريت ريسك
• نمونه‌‌اي از صورتهاي مالي بانكها 
مدرس 1:
محبوب جليل پور
• عضو جامعه حسابداران رسمي ايران
• عضو انجمن حسابداري ايران
• عضو انجمن مديران مالي ايران
• كارشناس رسمي دادگستري
مدرس 2:
فرشاد اسكندر بياتي
• كارشناس ارشد حسابداري
• عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي كل كشور
• عضو كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي سازمان حسابرسي كل كشور
• عضو كميته تدوين قوانين و ماليات سازمان حسابرسي كل كشور
Powered by AtenaHamayesh