فنون حسابرسي رايانه‌اي مقابله با تقلب و فساد بانكي
عنوان كارگاه  فنون حسابرسي رايانه‌اي مقابله با تقلب و فساد بانكي-  سالن شيخ بهايي - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • معرفي انواع فنون حسابرسي رايانه‌اي
• معرفي انواع جرائم اقتصادي تهديدكننده‌ي بانك‌ها
• معرفي انواع حسابرسي‌ها و بازرسي‌هاي رايانه‌اي با استفاده از فنون حسابرسي رايانه‌اي در بانك‌ها
• كار عملي با چند نوع از فنون حسابرسي رايانه‌اي به ويژه نرم‌افزار حسابرسي رايانه‌اي در كارگاه
• كشف عملي جرائم اقتصادي شامل تقلب، پولشويي، و فساد مالي در عمل توسط فنون حسابرسي رايانه‌اي
مدرس:
دكتر امير پوريانسب
• دكتراي حسابداري
• عضو انجمن حسابداران خبره‌ي ايران
• عضو انجمن حسابداري ايران
• عضو انجمن حسابداري اروپا
• معاونت بورس اوراق بهادار تهران
Powered by AtenaHamayesh