مروري بر عملكرد مبارزه با پولشويي درايران با محوريت بانكها در پرتو استانداردهاي بين المللي
عنوان كارگاه  مروري بر عملكرد مبارزه با پولشويي درايران با محوريت بانكها در پرتو استانداردهاي بين المللي-  سالن شيخ بهايي - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • نگاهي گذرا بر پيشينه استانداردهاي بين‌المللي با محوريت توصيه‌هاي FATF
• خلاصه‌اي از اقدامات بعمل آمده توسط جمهوري اسلامي ايران پيش از وضع قانون مبارزه با پولشويي
• خلاصه‌اي از اقدامات بعمل آمده توسط جمهوري اسلامي ايران و تطبيق آن‌ها با استانداردهاي بين‌المللي
• خلاصه‌اي از اقدامات به عمل آمده توسط بانك مركزي و شبكه بانكي كشور و تطبيق آنها با استانداردهاي بين‌المللي
• نگاهي گذرا بر اقدامات در دست انجام توسط بانك مركزي و شبكه بانكي كشور در راستاي مبارزه با پولشويي
• سازمان ملل و استاندارد بين‌المللي در AML/CFT
• توجه به مباني قانوني مورد نياز موسسات مالي و DNFBP
مدرس 1:
عبدالمهدي ارجمند نژاد
• مدير مبارزه با پولشويي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
• تهيه 13 دستورالعمل بانكي با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه مبارزه با پولشويي
• برگزاري اولين دوره تربيت مدرس مبارزه با پولشويي
مدرس 2:
Danilo Rizzi
• هماهنگ كننده واحد جرم و جنايت و ضد پولشويي سازمان ملل متحد در ايران
• هماهنگ كننده واحد جرم و جنايت و ضد پولشويي سازمان ملل متحد در افغانستان
• همكاري در پروژه نقش حاكميت قوانين و مقررات در مبارزه با پولشويي در ايران
Powered by AtenaHamayesh