نظارت بر اجراي بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورها
عنوان كارگاه  نظارت بر اجراي بانكداري اسلامي در ايران و ساير كشورها-  سالن فيض - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • تعريف ماهيت، ضرورت و اهداف نظارت بر شرعي بودن عملكرد نظام بانكي
• ارزيابي تجربه كشورهاي اسلامي و غيراسلامي در زمينه نظارت شرعي
• ارزيابي تجربه ايران در زمينه نظارت شرعي در بانك مركزي و سازمان بورس
• تحليل چالش‌هاي موجود در زمينه نظارت شرعي
• ارائه مدل مطلوب نظارت شرعي براي ايران
مدرس:
حجت الاسلام سيد عباس موسويان
• دكتراي فقه اقتصادي
• مولف كتاب فقه بازار پول و سرمايه
• مولف كتاب اصلاح ساختار نظام بانكي
• مولف كتاب بازار سرمايه اسلامي
• مولف كتاب الگوي بانكداري بدون ربا
Powered by AtenaHamayesh