تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
عنوان كارگاه  تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط-  سالن فيض - 14 تا 15:30
سر فصل‌ها • مباني نظري و مقرراتي حاكم بر تسهيلات و تعهدات به اشخاص مرتبط
• بررسي تجارب ساير كشورها
• حيطه اشخاص مرتبط در آئين‌نامه تسهيلات و تعهدات اشخاص مرتبط
• تعيين حدود فردي و جمعي در اعطاي تسهيلات و ايجاد تعهدات به اشخاص مرتبط
• نحوه تعيين مجازات‌ها
مدرس:
اميرحسين امين آزاد
• مديركل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي
• مدير اداره مطالعات و مقررات بانكي 90 - 89
• عضو كارگروه طرح تحول نظام بانكي كشور در بانك مركزي
• عضو كارگروه بازنگري قوانين پولي و بانكي كشور در بانك مركزي
• كارشناس مسئول طرح مطالعاتي سنجش عملكرد نظام بانكي كشور و ارايه راهكارهايي براي بهبود كسب و كار بانكي و ارتقاي عملكرد اين نظام
• عضو كارگروه‌هاي پروژه تجديد ساختار بخش نظارت بانك مركزي
• مشاركت در پروژه تجديد ساختار بخش ارزي بانك مركزي
• مشاركت در طرح مطالعاتي "تدوين مقررات بانكي ناظر بر مناطق آزاد تجاري صنعتي كشور"
Powered by AtenaHamayesh