مديريت ريسك نقدينگي پس از بحران مالي اخير
 
عنوان كارگاه  مديريت ريسك نقدينگي پس از بحران مالي اخير -  سالن عطار - 16 تا 17:30
سر فصل‌ها • ضرورت اعمال رويكرد جديدي در مديريت و نظارت بر ريسك نقدينگي
• رويكرد نوين نهادهاي مقررات گذار بين المللي در مديريت ريسك نقدينگي
         o رويكرد رهنمود ها و توصيه نامه هاي جديد مديريت ريسك نقدينگي با تمركز بر كميته بال، كميته ناظران بانكي اروپايي، موسسه تامين مالي بين المللي
         o رويكرد رهنمون ها و توصيه نامه هاي تكميلي
• سپر نقدينگي و دوره هاي بقا
• مديريت ريسك تمركز
• آزمون استرس
• افشاء
• چهارچوب بين المللي اندازه‌گيري و پايش ريسك نقدينگي
مدرس:
دكتر زهرا خوشنود
• عضو هيئت علمي پژوهشكده پولي و بانكي
• عضو معاونت برنامه‌ريزي و بررسي‌هاي بازرگاني- دفتر مطالعات اقتصادي- گروه پول، ارز و مالي- وزارت بازرگاني
• مجري طرح طراحي رهنمود جديدي براي مديريت ريسك نقدينگي در سيستم بانكي ايران
• تدوينگر كتاب قوانين و مقررات حوزه بانكي
• همكاري در طرح پژوهشي مديريت ريسك اعتباري در نظام بانكي ايران- پژوهشكده پولي و بانكي
Powered by AtenaHamayesh