ميزگرد چشم انداز صنعت بانكداری در ايران
  • پخش كليپ: چشم انداز صنعت بانكداري كشور

  • اميرحسين امين آزاد (مدير كل مقررات، مجوزهاي بانكي و مبارزه با پولشويي بانك مركزي)

  • دكتر كوروش پرويزيان(عضو شوراي پول و اعتبار )

  • دكتر مجيد قاسمي (مدير عامل بانك پاسارگاد)

  • دكتر ولي‌الله سيف (مدير عامل بانك كارآفرين)

Powered by AtenaHamayesh