ميزگرد تحليل سياستهاي پولي سال 1390 و چشم انداز اقتصاد در سال 1391
  • پخش كليپ: ‌تحولات پولي كشور در سال 1390 و چشم انداز سال 91

  • دكتر محمود بهمني (رئيس كل بانك مركزي)

  • دكتر اكبر كميجاني (معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران)

  • دكتر مسعود نيلي (مدير گروه اقتصاد دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف)

  • دكتر سيد احمدرضا جلالي نائيني (مديرگروه پول و ارز پژوهشكده پولي و بانكي)

  • دكتر محمدرضا فرزين(معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي)

  • دكتر داود منظور (معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور)


Powered by AtenaHamayesh