کارگاه‌ها

روز اول

کارگاه ها آموزشی 6 خرداد 1391 – بعد از ظهر

14 الی 15:30

مدیریت ریسک اعتباری

سالن عطار

ساختار و چارچوب بیانیه‌های کمیته بال

سالن فیض

کشف بی‌نظمی و تقلب و شیوه‌های مبارزه با ان در سیستم بانکی

سالن شیخ بهایی

چارچوب نوین کنترل‌های داخلی کوزو و کاربرد آن در بانک‌ها

سالن شیخ مفید

جریان وجوه بانکی

سالن مذاکرات 1

پذیرائی

15:30 الی 16

کارگاه ها آموزشی 6 خرداد 1391 – بعد از ظهر

16 الی 17:30

مدیریت ریسک عملیاتی

سالن عطار

بررسی شاخص‌های سلامت بانکی

سالن فیض

شناسایی عوامل مرتبط با پولشویی و روش‌های جلوگیری آن

سالن شیخ بهایی

راهکارهای ساختاری و تشکیلاتی تقویت کنترل داخلی در بانک‌ها

سالن شیخ مفید

جریان وجوه بانکی (ادامه جلسه قبلی)

سالن مذاکرات 1

روز دوم

کارگاه‌های آموزشی 7 خرداد 1391 – بعد از ظهر

14 الی 15:30

مدیریت ریسک بازار

سالن عطار

تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط

سالن فیض

مروری بر عملکرد مبارزه با پولشویی در ایران با محوریت بانک‌ها در پرتو استانداردهای بین‌المللی

سالن شیخ بهایی

حسابرسی و بازرسی داخلی در بانک‌ها

سالن شیخ مفید

نحوه محاسبه متغیرهای پولی و استخراج ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی

سالن مذاکرات 1

ارزیابی عملکرد سیاست‌گذاری پولی در ایران

سالن مولانا

پذیرائی

15:30 الی 16

کارگاه‌های آموزشی 7 خرداد 1391 – بعد از ظهر

16 الی 17:30

مدیریت ریسک نقدینگی پس از بحران مالی اخیر

سالن عطار

نظارت بر اجرای بانکداری اسلامی در ایران و سایر کشورها

سالن فیض

فنون حسابرسی رایانه‌ای، مقابله با تقلب و فساد بانکی

سالن شیخ بهایی

تهیه و تنظیم صورت‌های مالی در بانک‌ها

سالن شیخ مفید

نحوه محاسبه متغیرهای پولی و استخراج ترازنامه تلفیقی سیستم بانکی   ) ادامه جلسه قبلی(

سالن مذاکرات 1

تحولات دانش اقتصاد کلان پس از بحران مالی اخیر

سالن مولانا

Powered by AtenaHamayesh