راهنمای ارسال مقاله

چكیده مقالات باید حداكثر در سه پاراگراف و هر پاراگراف حداكثر 5 خط نگاشته شود. برای متن چكیده از استایل Normal Boldاستفاده شود.

برای سرفصل های اصلی مقاله از استایل Heading 1استفاده شود. قلم قابل قبول جهت متون فارسیB Nazanin و متون لاتین Times New Romanبا اندازه 12 می‌باشد.

تذكر:مقالاتی كه در قالب توضیحات مذكور ارسال نشده باشد مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

خلاصه مقالات باید حداكثر تا تاریخ 20 دی ماه 1390 از طریق پست الكترونیكی conf22@mbri.ac.irبه دبیرخانه كنفرانس ارسال شود. نتایج ارزیابی اولیه آخر دی ماه 1390 به آدرس پست الكترونیكی نویسندگان ارسال خواهد شد.

آخرین مهلت جهت تحویل نسخه نهایی مقالات منتخب 31 فروردین ماه سال 1391 در نظر گرفته شده است. حتی‌الامكان بهتر است خلاصه مقالات به هر دو زبان فارسی و لاتین ارسال شود تا مورد استفاده شركت كنندگان بین‌المللی نیز قرار گیرد. قابل ذكر است كه زبان رسمی همایش فارسی می‌باشد ولی امكان ترجمه همزمان برای حضار غیرفارسی زبان میسر است.

می‌توانید قالب مورد قبول ارسال مقالات را از اینجا دانلود كنید.

قالب فارسی             قالب لاتین

لازم به ذكر است كه مقالاتی كه پس از داوری از سوی دبیرخانه همایش جهت ارائه در در كنفرانس بیست و دوم پذیرفته شده، باید فرم انتقال حقوق مالكیت معنوی به پژوهشكده پولی و بانكی را پس از امضای آن توسط نویسنده مسئول اسكن نموده و به دبیرخانه كنفرانس ارسال نمایند.

می توانید فرم انتقال حقوق مالكیت معنوی به پژوهشكده پولی و بانكی را از اینجا دانلود كنید.

فرم انتقال حقوق مالكیت معنوی


Powered by AtenaHamayesh