درباره همایش

 اهداف همايش:

1.          معرفي الگوهاي موفق دنيا در زمينه نظارت بانكي

2.          ارتقاي سطح دانش تخصصي بانك‌هاي كشور و مديران آنها در حوزة نظارت بانكي

3.          معرفي ديدگاه‌هاي مختلف در خصوص نظارت بانكي و سياست هاي احتياطي

4.          آشنايي با نقاط ضعف و قوت كشور در نظارت بانكي

5.          آشنايي جامعه بانكي كشور با سياست هاي احتياطي

 

مخاطبين همايش:

مخاطبين اصلي همايش در  گروه‌هاي زير طبقه بندي مي‌شوند:

Ø      مديران ارشد بانكها

Ø      مديران مياني بانكها

Ø      بازرسان و كارشناسان بخش نظارت بانك مركزي

Ø      كارشناسان بانك‌ها

Ø      كارشناسان اقتصادي دستگاه هاي اجرايي

Ø      دانشجويان دكترا و كارشناسي ارشد دانشگاههاي سراسر كشور در رشته‌هاي مرتبط

 

Powered by AtenaHamayesh