ضرورت تقویت نظارت بر بانكها، به ویژه از زمانی كه ضعف سیستم بانكی دلیل اصلی بحرانهای مالی در بسیاری از كشورها در دهه گذشته شناخته شد، به عنوان اولویتی اساسی مورد تاكید قرار گرفته است. در ایران نیز توسعه روزافزون شبكه بانكی و نقش انكارناپذیر آن در فرآیند رشد اقتصادی و تداوم فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بررسی دقیق و واكاوی ساختار نظارت در نظام بانكی را اهمیتی ویژه می‌بخشد.
از این رو پژوهشكده پولی و بانكی با تاكید بر نظارت بانكی به عنوان موضوع اصلی بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی در نظر دارد نظرات كارشناسان و متخصصان حوزه پول و بانك را به منظور تقویت نظارت بانكی و شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم نظارتی كشور منعكس نماید.

Powered by AtenaHamayesh