محورهای سمینار:

  • نقش نظام بانکی در توسعه ملی و چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی

  • ضرورت انجام اصلاحات در نظام بانکی و روش‌های برد سریع

  • باز تعریف رویکرد بانکداری مشتری محور و چگونگی آماده‌سازی برای پاسخ به نیازهای بخش‌های مختلف بازار

  • نقش فناوری اطلاعات در تحول بانک‌ها و امکانپذیر ساختن رویکرد سازمان مشتری محور

  • تعریف کارکردهای محوری بانکداری و مسیر حرکت به سمت تعالی

  • اهمیت بانکداری خرد در نظام بانکی و چگونگی سازماندهی آن

  • نقش مدیریت مالی، اجزا و کارکردهای سازمان مالی بانک‌ها، نقشه راه تغییر

  • مدیریت ریسک در نظام بانکی و نقشه راه تغییر برای مدیریت موثر ریسک‌های کلیدی

  • چالش‌های مدیریت تغییر در نظام بانکی و راهکارهای مدیریت موثر آن