منوی سايت

زمان و مکان برگزاری

زمان برگزاری

۲۲ تیرماه ۱۳۹۵

محل برگزاری

بزرگراه چمران، محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی تهران، سالن خلیج فارس.