منوی سايت

محورهای همایش

·        فرصت‌های پیشروی صنعت بانکداری با گسترش ارتباطات بین‌المللی

·        انتظارات و تقاضاهای سیستم مالی بین‌المللی از سیستم بانکی ایران

·        چالش‌ها و خطرات اتصال مجدد ایران به پرداخت های بین المللی دنیا