اسلاید های همایش

separator
صبح روز اول
- سخنرانان سالن اصلی
• انریکو لوچنتتی
• ناصر حکیمی
• ابوطالب نجفی

عصر روز اول
- کارگاه های آموزشی
• عارف نیا
• حق طلب
• مصطفی مصطفوی
• رولند گونو
- مقالات سالن ۴
• شاهچرا
• عبدالله عشقی
• فامیل دشتی
- مقالات سالن ۵
• لگزایی
• مصطفی رستگار

صبح روز دوم
- کارگاه های آموزشی
• سعیدی فر
- سخنرانی سالن ۵
• جمالی
• گلریز
- سخنرانی سالن تشریفات
• بیگدلی
- سخنرانی سالن اصلی
• Jeana Houy Ching
• Paul Samerin
- میزگرد بانکداری دیجیتال - سالن سعدی
• عسگری مهر

عصر روز دوم
- کارگاه های آموزشی
• علیرضا قدرتی خوشمهر
• برخورداری
• حسین یعقوبی
- مقالات سالن ۴
• حجت عباسی
• زهرا لطیفی
• مسعود نارنجی
- مقالات سالن ۵
• زهرا ابراهیمی غفار
• فاطمه تقی کینچاه
• کوروش رحمانی
• ماندانا طاهری
- سخنرانی سالن تشریفات
• فاطمه مهجوریان
- میزگرد یکپارچه سازی - سالن اصلی
• Carsten Bartsch