روند رقابتی در صنعت پرداخت
 
تاريخ : بيستم آذر 1395 ساعت 09:39   کد : 44
 

عنوان میزگرد

نام و نام خانوادگی

سمت

محورهای میزگرد

روند رقابتی در صنعت پرداخت

 

دکتر امیرحسین داودیان

مشاور تحول کسب و کار در نظام بانکی شرکت خدمات نوین داده‌ورزی سداد

  oشدت رقابت و جذابیت صنعت

  oبررسی فشار نیروهای رقابتی در صنعت

  oاثر نوآوری‌های صنعت پرداخت بر قدرت رقابتی

  oرابطه بانک‌ها و صنعت پرداخت و تأثیر بانک بر قدرت

  oرقابتی و مدل کسب و کار شرکت‌های پرداخت

  o پیش‌بینی‌ها درباره آینده صنعت پرداخت

مهندس رستم شاه‌گشتاسبی

مدیرعامل شرکت به پرداخت ملت

مهندس محمود رضاقلی

مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد

داود محمدبیگی

 مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی

محمدرضا روشن‌نژاد

معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک

دکتر صادق فرامرزی

مدیرعامل شرکت کارت‌های اعتباری ایران کیش