اتصال به نظام‌های پرداخت بین‌المللی
 
تاريخ : بيستم آذر 1395 ساعت 09:37   کد : 38
 

عنوان میزگرد

نام و نام خانوادگی

سمت

محورهای میزگرد
اتصال به نظام‌های پرداخت بین‌المللی

مهندس مرتضی مقدسیان

صاحبنظر در نظام‌های پرداختo    
اتصال به شبکه‌های پرداخت بین‌المللی

o     نقش و جایگاه نهاد ناظر

o     نقش شبکه بانکی

o     ابعاد فنی و امنیتی

o     الزامات مهاجرت به EMV

دکتر ولی‌اله فاطمی

عضو هیأت مدیره بانک ملی ایران

داود محمدبیگی

مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی

مسعود صفاری

مشاور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی

سید جعفر صدری

رئیس اداره کل خدمات نوین بانکی بانک صادرات ایران

علی سیفی

مدیر سیستم کارت شرکت خدمات انفورماتیک

مهندس سید جعفر مرتضویان

مسئول دفتر مشاوره و مطالعات راهبردی شرکت ملی انفورماتیک

محمود کریمی

مسئول پروژه ارتباط با شبکه پرداخت بین‌المللی