بهینه‌سازی پول‌گذاری در خودپرداز
مدل الگوریتم ژنتیک برای پول‌گذاری در خودپردازها، روشی بهینه به‌منظور کاهش هزینه پول‌گذاری و جلب رضایت مشتری است.
تاريخ : چهاردهم دی 1395 ساعت 18:37   کد : 151
به گزارش دبیرخانه علمی همایش، در این نشست تخصصی، چهار مقاله علمی توسط فرزانه عقیقی  (دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تصمیم و مهندسی دانش دانشگاه خوارزمی تهران)، محسن قدیری نژادیان (کارشناس معاونت بازاریابی و فروش شرکت خدمات انفورماتیک)، دکتر سید محمد حسین هاشمی‌نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) و سید خلیل سجادی (کارشناس اداره تحقیقات بانک شهر) ارائه شد. ریاست این نشست بر عهده دکتر جهانگیر بیابانی (مدیر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی) بود.
فرزانه عقیقی در مقاله‌ای با عنوان «هوشمندی خدمات بانکی و ضرورت توجه به بودجه خانوارها در اعطای وام و اعتبار» به پیش‌بینی میزان تقاضای اعتبار خانوارهای شهری بر اساس اطلاعات بودجه خانوار سال ۱۳۹۲ مرکز آمار ایران پرداخته است. اطلاعات آماری جامعه مورد بررسی بالغ بر ۱۸۸۸۰ خانوار شهری مشتمل بر ۶۸۰۵۸ نفر سرپرست و دیگر اعضای خانوار است که از این تعداد ۴۲۵ خانوار وام مسکن، ۲۹۵۷ خانوار وام غیرمسکن و ۲۶۵ خانوار سهام است. در این تحقیق به کمک تکنیک شبکه بیزین الگوی روابط بین متغیرهای تحقیق بررسی شد و عواملی که به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر استفاده از اعتبارات بانکی موثر هستند، شناسایی گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که درخت تصمیم در پیش‌بینی خانوارهای مستعد دریافت اعتبارات بانکی و همچنین میزان تقاضای اعتبار بهترین پیش‌بینی‌کننده است. نوآوری این مقاله استفاده از رویکرد یادگیری ماشین به‌منظور حذف نیروی انسانی و خطاهای انسانی از چرخه تجزیه و تحلیل داده‌ها است. 
محسن قدیری نژادیان «چشم‌انداز بانکداری به مثابه پلتفرم و الزامات استقرار آن در بانک‌ها: پیشنهاد برای ایران (بازتعریف نقشه راه بانک‌های داخلی در ایجاد و بسط مفهوم باز بودن)» را در این همایش ارائه نمود. در این مقاله نتایج اطلاعات گردآوری شده برای ارتقا صنعت بانکی ایران که در شرکت خدمات انفورماتیک انجام شده است، ارائه شد. در این مقاله به زیرساخت‌های پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک و نحوه استقرار کسب و کار دیجیتالی در بانک پرداخته شد. در این ارتباط تجربیات رهبران بازار و شرکت‌های پیشرو و موفق جهانی در کنار استراتژی‌ها و تصمیمات سیستماتیک آنها برای پیاده‌سازی زیرساخت کسب و کار بانکی در سطح کلان و به شیوه‌ای الکترونیک مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان نیز با استناد به چارچوب‌های جهانی و استفاده از آمارهای معتبر پیشنهاداتی در راستای بازتعریف و بازنگری نقشه راه استراتژیک بانک‌های داخلی در حوزه استقرار مفهوم باز بودن و حرکت به سمت بانکداری پلتفرمی پرداخته شد. 
دکتر سید محمد حسین هاشمی‌نژاد در مقاله‌ای با عنوان «روشی جهت بهینه‌سازی پول‌گذاری در خودپرداز با الگوریتم ژنتیک مبتنی بر بهینه پارتو»، با استفاده از روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفی مرتب‌سازی غیرچیرگی و به‌منظور بهینه‌سازی استراتژی پول‌گذاری در خودپردازها به ارائه مقاله پرداخت. او در این مقاله از مفهوم بهینه پرتو مابین اهداف متضاد در حل مساله استفاده نموده و با استفاده از روش پیشنهادی، دانش توصیف وضعیت، داده‌های متوسط خرابی و درون یا خارج شعبه بودن خودپرداز در بازه زمانی مشخص (روزهای تعطیل، تعطیلات هفتگی و اعیاد و یا زمان‌های اوج مصرف دستگاه) روشی بهینه به‌منظور کاهش هزینه پول‌گذاری و جلب رضایت مشتری ارائه می‌دهد. در این روش خودپردازها بر اساس دو بعد میانگین پرداخت وجه و مکان خوشه‌بندی و سپس الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی غیرچیرگی برای بهینه‌سازی پول‌گذاری گروه‌های خودپرداز در هفته جاری و میزان وجوه بین راهی که باید در خودپرداز قرار گیرد، اعمال شده است. ارزیابی این الگوریتم با استفاده از داده‌های ۲ سال و ۱۳۵۱ خودپرداز شرکت پردازشگران سامان صورت گرفته است که نتایج آن نشان می‌دهد استفاده از روش پیشنهادی ضمانت می‌کند که هیچ خودپردازی در طول سال بدون وجه‌نقد قرار نگیرد و سودآوری بانک در طول یکسال از خودپردازهای درون شعبه و خارج شعبه افزایش می‌یابد. 
سید خلیل سجادی در مقاله‌ای با عنوان «هوشمندسازی پول‌گذاری در خودپردازهای بانک به‌کمک شبیه‌سازی روش کنترل موجودی»، مسائله مدیریت موجودی نقدی برای شرایط زمان‌های عدم ارائه خدمات و خرابی دستگاه‌های خودپرداز با سیاست حداکثر موجودی و حداقل موجودی را بررسی نموده است. بر این اساس آنها به‌دنبال ارائه مدل پویای مرور پیوسته پول‌گذاری با تقاضاهای برداشت پول به صورت گسسته به‌منظور حداقل نمودن مجموعه هزینه خواب پول و هزینه فرصت دستگاه‌های خودپرداز بانک شهر بوده‌اند. برای این منظور ۵۰ دستگاه را برای بازه زمانی ۶ ماهه مورد ارزیابی و بررسی رفتاری قرار داده‌اند. نتایج آنها نشان می‌دهد که مدل طراحی شده قادر خواهد بود نقطه سفارش مجدد و میزان سفارش پول را تا سقف مورد نظر برای دستگاه‌های خودپرداز بانک شهر ارائه نماید. بر این اساس زمان بهینه پول‌گذاری و میزان پول‌گذاری دستگاه‌های خودپرداز و حداقل هزینه کل فرآیند پول‌گذاری شامل هزینه‌های خواب پول و فرصت از دست رفته برآورد شده است.