منوی سايت

کمیته اجرایی

رضا پروهان

مدیر امور مالی پژوهشکده پولی و بانکی

پیمان راحمی

مدیر امور فنی و پشتیبانی پژوهشکده پولی و بانکی

دکتر هستی ربیع همدانی

مدیر آموزش و همایش‌های پژوهشکده پولی و بانکی

کامبیز زاهد پور

مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی

روناک فرضی

مدیر انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی

حسین عظیمی

 مدیر انفورماتیک پژوهشکده پولی و بانکی