منوی سايت

اطلاعات تماس با دبیرخانه همایش

تلفن: ۸۸۷۹۵۸۳۰(۰۲۱) 

(۰۲۱)۸۸۷۹۵۸۱۶ :دورنگار

conf.mbri.ac.ir/bff وب سایت: 

info@malekigroupiran.com پست الکترونیک:

                 نشانی: تهران، ‌خیابان وزرا، خیابان ۳۵ الوند، پلاک ۱۰۲، واحد ۹